Top 3 gevaren van bouwen

Bouwen in de uiterwaarden is een slecht idee. Lees hieronder waarom.

1. Overstromingsgevaar

Hoogleraar Pier Vellinga geeft aan dat verwachte extremen zoals zeespiegelstijging steeds eerder worden bereikt dan is ingeschat. Op andere plaatsen worden huizen afgebroken of bomen gekapt om ruimte voor de rivier te maken. Hoe tegenstrijdig is het dan dat Arnhem juist wil gaan bouwen in de uiterwaarden. Gevolgen kunnen wellicht worden opgevangen door het graven van een nieuwe zijtak, een nevengeul, maar door de woonwijk gaat de flexibiliteit voor het aanpassen van het gebied weg. Dit maakt nieuwe aanpassingen lastig. Juist terwijl dit gebied een kritiek punt is, een flessenhals, die grote invloed heeft op de verdeling van het water op de splitsingpunten Waal-Rijn en Rijn-IJssel.

De rest van Nederland zou hinder van wateroverlast kunnen krijgen, terwijl Arnhem mooie appartementen krijgt. De kosten voor het voorkomen van nieuwe wateroverlast zal bij de belastingbetaler liggen.

Meer hierover leest u hier.

2. We verliezen onmisbare groene ruimte

Bouwen in de groene zone heeft een negatieve invloed op de verkoeling van de stad. Het stedelijk hitte-effect is een gevolg van veel bebouwing waardoor ’s nachts de temperatuur niet daalt. Gevoelige groepen zoals baby’s, kinderen en ouderen kunnen hier veel last van krijgen, zeker nu het de afgelopen jaren steeds warmer is geworden. Natuur en water spelen een grote rol bij het verkoelen van een stad. Een mooi voorbeeld is te zien in de kaart hieronder. Hoewel de stad rood gekleurd is, loopt er een koelere gele strook doorheen. Dit is op de locatie van Jansbuitensingel en Velperbuitensingel, waar veel groen aanwezig is door het Musispark

Kaart: Stedelijk-hitte eiland effect, Atlasnatuurlijkkapitaal, Z.d.

Er zijn ooibossen in Meinerswijk aanwezig, dit zijn bossen die graag op vochtige gronden groeien. Gebieden met ooibossen verkoelen een gebied nog sneller. In de toekomst is het een realistisch scenario dat op rivierniveau meer bomen gekapt gaan worden om de rivier ruimte te geven. Door woningbouw kan de rivier namelijk veel minder kanten op, zeker bij hoog water. En hoe minder bomen, hoe meer het verkoelende effect afneemt.

Daarnaast is op veel plekken in Arnhem de lucht vies. Op enkele plekken overtreedt Arnhem zelfs de Europese normen voor luchtkwaliteit. Daar waar natuur is, is de lucht schoner. Voor Arnhem is het daarom extra belangrijk om zuinig op haar groene plekken te zijn en dus niet nog meer verkeer te veroorzaken naar en in het centrum.

Het gebied wordt erg onderschat als het aankomt op het effect van groen op de mens. De wetenschap komt er steeds meer achter dat groen belangrijk is voor de volksgezondheid. Contact met de natuur zorgt voor meer geluk en vermindert stress. Het bevordert de vitaliteit, creativiteit en stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Zet daarom geen woningen in het gebied, want zonder woningbouw is het effect van groen sterker.

Meer hierover leest u hier.

Kaart: Bomen in Meinerswijk, Atlasnatuurlijkkapitaal, Z.d.


3. Planten en dieren in de knel

Stadsblokken-Meinerswijk is een uniek stuk groen middenin de stad. Verdere woningbouw leidt tot versnippering van een nationaal vastgestelde groene verbindingszone, Natuurnetwerk Nederland, dat van de westkust tot aan Duitsland loopt. Als er gebouwd gaat worden, wordt het optimaal inrichten van dit gebied met bijzondere en deels zeldzame riviernatuur onmogelijk. Bovendien wordt de bewegingsruimte van de dieren beperkt, door bebouwing op de Stadsblokken en de dijkversterking Malburgen. In het kaartje staat de groene rivier als groene ontwikkelingszone aangeduid. Dit betekent dat bij hoogwater deze volledig is overstroomd. Dieren kunnen dan niet uitwijken vanwege woningen aan beide kanten.

Kaart: Natuurnetwerk Versnippering, Provincie Gelderland

Bevers gedijen goed in het uiterwaardengebied. Zelfs in de Stadsblokken worden ze gezien. De dieren komen graag in het gebied vanwege de ooibossen en de aanwezigheid van water. Als er woningen gebouwd gaan worden, gaat dit ten koste van het leefgebied en is de kans groot dat de bever vertrekt uit onze Arnhemse uiterwaarden. Volgens een vijf jaar durende studie helpen bevers zelfs om overstromingen te beperken, vervuiling te verminderen en de terugloop van verschillende populaties zoals vissoorten en amfibieën tegen te gaan.  Zo is bijvoorbeeld de waterkwaliteit meer gunstig in poeltjes ontstaan door beverburchten. Hoewel overlast kan ontstaan door hout aantasting, kunnen negatieve effecten worden voorkomen door actief beheer. Voor meer informatie leest u het nieuwsartikel hier. Het Engelstalig onderzoek leest u hier

Meer lezen:
Verbinding groene gebieden, Z.d.:
http://www.biodiversiteit.nl/slag/decentrale-overheden-biodiversiteit/gemeente/integraal-biodiversiteitsbeleid/groenstructuurbeleid

Natuurnetwerk, Z.d.:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland

Ooibossen, Z.d.:
https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen/levende-rivieren/ooibossen

Zo helpen bevers ons om de natuur te herstellen, 18 februari 2020:
https://www.duurzaamnieuws.nl/zo-helpen-bevers-ons-om-de-natuur-te-herstellen/

Bron Natuurnetwerk kaart:
http://gelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=38465e1d8fec467ba027024c1e3476d1