Algemeen

 1. Waarom vinden jullie het bouwen van woningen in Stadsblokken-Meinerswijk een slecht idee?
 • Het is gevaarlijk vanwege de kans op overstromingen.
 • De biodiversiteit staat onder druk.
 • Als de bijzondere riviernatuur eenmaal weg is, krijgen we dat niet meer terug.

Lees meer hier.

 1. Waar zijn de 430 woningen gepland?
  De flats/appartementen zijn gepland op Stadsblokken (gebied tussen de John Frostbrug en Nelson Mandelabrug) pal naast de werven en het evenemententerrein. De luxe villa’s zijn gepland op de Noordpunt van Meinerswijk.
 1. Zijn woningen in Stadsblokken-Meinerswijk nodig?
  Nee. Hoewel we op het moment met een woningtekort kampen, wegen 430 woningen in het uiterwaardengebied zeker niet op tegen de vele nadelen. Woningen kunnen beter ergens anders worden gebouwd waar waterbescherming niet in het geding is en waar het Natuurnetwerk niet wordt onderbroken. Daarbij zullen de villa’s in Meinerswijk zeker geen bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort. Wie een luxe villa kan betalen, kan altijd wel een woning vinden.

   

 2. Wie zijn jullie?
  Stichting Kloppend Stadshart is in 2012 als burgerinitiatief begonnen, opgericht door een groep betrokken Arnhemmers. Inmiddels is de Stichting uitgebreid met mensen die buiten Arnhem wonen. Meer informatie over Stichting Kloppend Stadshart vind je hier.

Milieudefensie Arnhem is de lokale afdeling van de landelijke vereniging Milieudefensie. Meer informatie over Milieudefensie Arnhem vind je op arnhem.milieudefensie.nl

 1. Met wie werken jullie samen?
  Wij werken samen met vele betrokken burgers en organisaties zoals het bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk, wijkplatform Malburgen-west/Stadsblokken-Meinerswijk, Natuur en Milieu Gelderland en hoogleraar Pier Vellinga, internationale autoriteit op het gebied van klimaatverandering.

 

Crowdfundingsactie

 1. Waarvoor gebruiken jullie het geld dat wordt ingezameld met de crowdfundingsactie?
  Iedere euro die gedoneerd is, is ingezet om advocaten te betalen en de plannen en het probleem onder de aandacht te brengen. Ook betaalden we er de onderzoeken mee, bijvoorbeeld onderzoeken naar natuurwaarden en overstromingsgevaar.

 1. Wat doen jullie als er onverwacht geld over is van de crowdfundingsactie?
  Als er onverwacht geld overblijft van deze crowdfundingsactie, dan investeert stichting Kloppend Stadshart dit wanneer mogelijk in Stadsblokken-Meinerswijk of doneert dit geld aan een natuurproject in de Nederlandse uiterwaardengebieden. Op dit moment is er geen geld over.

 

Referendum

 1. Bij het referendum heeft een meerderheid van de stemmers ja gestemd. Waarom gaan jullie toch door?
  We gaan door omdat het referendum oneerlijk verlopen is.  Zo was de vraag die tijdens het referendum gesteld werd erg onduidelijk. Daarnaast is er door projectontwikkelaar KWP (Kondor Wessels Projecten) onjuiste informatie verstrekt. De gemeente Arnhem heeft dit niet rechtgezet. Uit een evaluatierapport dat de gemeente Arnhem heeft laten opstellen, blijkt ook dat belangrijke zaken niet goed zijn gegaan. Bekijk hier het rapport en onze verdere uitleg over het referendum. 

 

Dieren en planten in Stadsblokken-Meinerswijk

 1. Welke dieren komen voor in Stadsblokken-Meinerswijk?
  Enkele voorbeelden van diersoorten (al dan niet beschermd) die in het gebied leven: bever, vos, verschillende soorten vleermuizen, steenmarter en de ijsvogel. Veel vogels worden regelmatig gespot, zoals havik, lepelaar en zelfs de visarend. Het gebied is ook een paradijs voor vlinders, libellen, bijen en talrijke andere soorten insecten. En natuurlijk kom je er ook de uitgezette wilde paarden en runderen tegen.

   

 2. Welke planten komen voor in Stadsblokken-Meinerswijk?
  In het gebied zijn meer dan 350 soorten planten geteld. Vroeger was in Meinerswijk nauwelijks bos te vinden. Nu zijn er verschillende bossen met bomen van meer dan 15 meter hoog die graag op vochtige grond groeien, de ooibossen. Ook het vrij zeldzame hardhoutooibos komt in Meinerswijk voor. Er komen daarnaast beschermde soorten voor zoals de Rode ogentroost, Brede ereprijs, Wilde marjolein en Viltganzerik.

11. Waardoor worden de dieren en planten verstoord?
Als het plan van de gemeente Arnhem en de projectontwikkelaar KWP (Kondor Wessels Projecten) doorgaat, worden er 430 woningen in het gebied gebouwd. Dit neemt veel ruimte in beslag, ruimte die afgepakt wordt van dieren en planten. Het plan neemt vooral in Stadsblokken cruciale ruimte weg. Dit gebied is onderdeel van een verbindingszone langs de rivieren die van de Noordzee naar Duitsland loopt. Als op Stadsblokken huizen gebouwd worden, wordt het daar zo smal dat dieren er niet goed meer langs kunnen.

Maar het probleem is veel groter dan alleen de woningen. Er komen ruim 400 auto’s*, wegen, parkeerplekken en verlichting. Dit zorgt voor veel problemen, denk aan verkeers-, licht- en geluidsoverlast. Er blijft dus steeds minder ruimte over voor dieren en planten. In het ergste geval kunnen ze verdwijnen.

* uitgaande van 1,04 auto per huishouden zouden er 447 auto’s in het gebied komen (bron: link)

Burgerparticpatie en Raad van State

12. Zijn burgers betrokken geweest bij de invulling van het gebied?
De gemeente Arnhem had haar inwoners uitgenodigd mee te denken over de invulling van Stadsblokken-Meinerswijk. Gedurende vijf jaar zijn er vele informatie-avonden en workshops georganiseerd over dit onderwerp. Honderden Arnhemmers zijn hierbij aanwezig geweest en hebben ideeën bedacht voor het gebied. De uiteindelijke uitkomst van het burgerparticpatieproces was dat mensen graag ruige natuur, cultuur en recreatie willen in het gebied. Dit is vastgelegd in de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk.

 Ik dacht dat was afgesproken dat er niet gebouwd mag worden in Stadsblokken-Meinerswijk. Waarom liggen er nu plannen voor 430 woningen?

 1. In 1998 heeft de gemeente Arnhem met het Rijk in het zogenoemde Vinexakkoord al afgesproken dat er geen woningen gebouwd gaan worden in Stadsblokken-Meinerswijk. In de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk staat dat woningbouw alleen is toegestaan voor zover het natuur, cultuur of ontmoetingen versterkt. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekerscentrum.

  De gemeente Arnhem komt haar afspraak met het Rijk en haar burgers niet na en wil projectontwikkelaar KWP (Kondor Wessels Projecten) 430 woningen laten bouwen in het gebied.

  14. Wat is het oordeel van de Raad van State?
  Op 24 september 2021 ging we in beroep bij de Raad van State (hoogste bestuursrechter van Nederland) tegen de bouwplannen van de gemeente Arnhem in het uiterwaardengebied Stadsblokken- Meinerswijk. De rechtszaak is aangespannen door Stichting Kloppend Stadshart, bewoners van het gebied en de Arnhemse afdeling van Milieudefensie. De kern van de zaak draait wat de appellanten betreft om de vraag of bouwen in de uiterwaarden in deze tijd van klimaatverandering niet een zeer onverantwoord besluit is en on-hold moeten worden gezet totdat toekomstbestendige normering uitwijst of dit verantwoord is of niet.  De Raad van State heeft op 29 maart 2023 uitspraak  gedaan in deze zaak: bouwen in de uiterwaarden voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Kijk hier voor meer informatie:
  https://www.stadsblokken-meinerswijk.org/raad-van-state-oordeelt-woningbouw-in-uiterwaardengebied-stadsblokken-meinerswijk-voldoet-aan-wet-en-regelgeving/

   

Overige vragen

15. Wat zijn de gevolgen voor de huidige ondernemers in het gebied?
In plaats van een mooi uiterwaardenpark, waar er ruimte is voor cultuurhistorische waarden en andere maatschappelijke functies zoals ruimte voor educatie, gezondheid, kunst en cultuur, worden huidige ondernemers in het gebied weggejaagd. Zoals bijvoorbeeld een boer en de ondernemer van een hondencrêche.

16. Hoe zit het met de bodemvervuiling?
Er is, met name rond de scheepswerf, veel vervuilde grond in het gebied aanwezig door de scheepswerf en vanwege chemisch afval van bedrijven en het ziekenhuis.  Dit heeft consequenties voor het grondgebruik. Zo is bij de haven van Coers een volkstuin aangelegd. Dit was echter niet mogelijk zonder dat het gebied werd opgehoogd. De gronden waarop KWP wil gaan bouwen bevatten veel vervuilingen. Uit de stukken bij het bestemmingsplan over vervuilde grond, lijkt KWP nog niet helemaal hiervan doordrongen. Wel hebben ze in de overeenkomst met de gemeente Arnhem opgenomen dat ze de bouwontwikkeling mogen stoppen als het saneren te veel geld gaat kosten.